Doctors

Dr Sabrina Rashid – Female

MRCGP MBchB DRCOG 2000

Dr M Arif Khan – Male

MD 2005 MRCGP 2011 Prague

Dr Shahin Shaikh – Female

MBchB 2002 Manchester

Dr Issa Abdelbagi

Salaried GP